ประเพณีแห่เทียรเข้าพรรษาที่วัดไทยในนครลอสแองเจอลิสสหรัฐอเมริกา

07/27/2018งานกิจกรรมประเพณีทางพุทธศาสนา ที่จัดขึ้นที่วัดไทย