12 สิงหา มหาราชินี 08/11/18

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่9

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท THAITV SHOPPING CHANNEL USA ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอน้อมถวายพร ขอพระองค์ทรงพระจริญยิ่งยืนยาว มีพระวรกายแข็งแรง

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ศิวัชญา กมลรัตน์